Синђелић – регистровани шверцер оружја

Саша Синђелић се већ дуже вријеме налази у базама Интерпола као шверцер оружја. Међутим, истовремено се налази и под заштитом дијела БИА-е, а коју тренутно оличава Иван Тодоров, тако да је тај његов ”посао” текао прилично лежерно. Интерпол, тачније канцеларија у Висбадену, је обавјестила колеге из Србије да је лице које се представља као Александар Синђелић регистровано као шверцер оружје већ у августу 2016. године.

Као што се види из претходног документа, већ 1. 8. 2016. године, а на основу информације из Интерпол Висбадена, полиција и Тужилаштво у Србији имају  оперативни податак да Синђелић шверцује оружје, те да с тим у вези има контакте са лицима из Русије. Да се ради о истом лицу, јасно је и по броју телефона +381 61 254 6381 који се наводи у информацији из Висбадена, а који је Саша Синђелић дуже користио. Управо је тај број касније, у октобру 2016. стављен ”на мјере”, поводом такозваног ”државног удара”. Поставља се питање – ако је полиција Србије имала тако снажну индицију да се Синђелић бави шверцом оружја, како то да одмах није стављен ”на мјере”? Међутим, ово питање губи смисао из простог разлога што је, како ће се касније показати, Синђелић све вријеме у активном сарадничком односу са БИА, како у шверцу орућја, тако и поводом ”државног удара”. Друго питање – како је могуће да овај криминалац добија такав статус у обавјештајним структурама, питање ке на које вјероватно једино Иван Тодоров може да одговори.

Интересантан је податак, који су медији објавили, а који није никад демантован, да се Саша Синђе­лић до­бро­вољ­но ја­вио ис­тра­жним ор­га­ни­ма Ср­би­је да са­оп­шти по­дат­ке о слу­ча­ју ”Ја­јин­ци” и пра­ће­њу тадашњег пре­ми­је­ра Алек­сан­дра Ву­чи­ћа. Подсјећамо, у Јајинцима је пронађен аутомобил пун оружја, баш у близини куће породице Александра Вучића. Наводно, требало је да буде употријебљено у атентату на премијера. Међутим, тај случај након скоро годину дана није расвијетљен нити надлежни саопштавају било какаве податке о истрази. Свједочење Синђелића у случају ”Јајинци”, што је веома занимљиво, догодило се прије него што се до­бро­вољ­но пре­дао ту­жи­ла­штву Цр­не Го­ре, гдје је добио статус свједока сарадника у афери “државни удар”. Син­ђе­лић је, наводно, из­ра­зио спрем­ност да ср­би­јан­ским ис­тра­жи­те­љи­ма да по­дат­ке о то­ме ко је и ка­да пра­тио пре­ми­је­ра Ср­би­је. Бе­о­град­ске ”Но­во­сти” су об­ја­ви­ле да је свје­док А. С. ис­при­чао ис­тра­жним ор­га­ни­ма ко су љу­ди ко­ји су у ду­жем вре­мен­ском пе­ри­о­ду осма­тра­ли ста­но­ве срп­ског пре­ми­је­ра и ње­го­вог бра­та Ан­дре­ја Ву­чи­ћа на Но­вом Бе­о­гра­ду.